Agenda
DOSSIERS ACTIVITEITEN DIVERSEN
GRONINGER FORUM
OOSTWAND Grote Markt
STATIONSGEBIED
BOUWEN in de bestaande stad
WINKELS/HORECA in binnenstad
FIETSSTAD GRONINGEN
(Binnen) STEDELIJK GROEN
EBBINGEKWARTIER
REGIO TRAM GRONINGEN
TERREIN SUIKERFABRIEK
(Binnen) STEDELIJK GROEN
ACTIVITEITENVERSLAGEN
2010 - 2011 - 2012 - 2015 - 2017 - 2020 - 2021 - 2022 - 2023 - 2024
ACTIVITEITEN IN DETAIL
. . . . . . . . . . . . . . .
'Relatie universiteit en stad' [Powerpoint]
OVERZICHT VRIENDENBULLETINS
ACTIVITEITENVERSLAGEN
FINANCIELE JAARCIJFERS
25 jaar VRIENDEN v d STAD
VRIENDEN IN DE PERS
MONUMENTENDAG 2016
Enquête WINTERWELVAART 2014
Groninger Bouwverordening 2009
Koester karakter FOLKINGE
KAPPEN aan de SINGELS
PARKEREN in de STAD
BINNENSTAD.NU
Bestemmingsplan VISHOEK e.a.
. . . . . . . . . . . .
     XX onderstaande items moeten nog worden gearchiveerd

11-09-2021 Wandeling met stadsbouwmeester Nathalie de Vries
Nathalie de Vries, had tevoren aangegeven de route aan ons over te laten maar met name geÔnteresseerd te zijn in optoppingen en verstening/het dichtbouwen van binnenterreinen. meer »

31-03-2021 Digitalelezing
De Vrienden organiseren op 31 maart 2021 een (digitale) lezing door Marieke v.d Heide over hoe om te gaan met wat we langzamerhand waarderen als "wederopbouwarchitectuur". meer »

» Verslag van de winterlezing van Professor Jouke van Dijk. lees verder…
» Brief aan de gemeenteraad, reactie op het inspraakverslag van B&W op omgevingsvisie The Next City.
lees verder…
» Het Platform Cultureel Erfgoed Groningen waarvan de Vrienden van de Stad deel uitmaakt reageren op "De welstandstoets in de praktijk" lees verder…
» De Vrienden stellen vragen over de herinrichting van het A-kerkhof lees verder…
» Bootsma bespreekt de evaluatie van het 'piepsysteem' en de 'categorieënlijst', en kaart het daardoor te kort schieten van de gemeenteraad in een van haar basisfuncties aan... Lees verder…

12/13-09-2020 Open Monumentendag.
Rondwandeling Leermo(nu)menten - vanwege de Corona maatregelen was de aanmelden slechts beperkt mogelijk. meer »

29-01-2020 | Top of flop??? Vooruitzichten voor economie en arbeidsmarkt in Groningen.
Lezing door Jouke van Dijk 29 januari 2020 Groninger Archieven. meer »

17-10-2019 | Het zevende lustrum van De Vrienden stond in het teken van de verhouding Universiteit en Stad. Stad en universiteit (Hanzehogeschool) profiteren van elkaar en hebben (soms) last van elkaar. meer »

26-05-2018 | Kennismaken met de gemeente Ten Boer - Bent u nieuwsgierig naar de Gemeente Ten Boer die met de gemeente Groningen gaat fuseren? meer »
Excursie Ten Boer gemist? lees verder » | Video OogTV bekijken »

09-02-2017 | 'De Hunze als kwaliteit in de stad' - Francien van Soest vertelde het historische verhaal van de Hunze in het landschap en Klaas van Nierop sprak over de mogelijkheden om de rivier weer zichtbaar te maken in de stad. meer »

19-03-2017 | Film en excursie rond het werk van architect Cor Kalsbeek, die in november een lezing voor de Vrienden heeft gegeven. | [Organisatie Vrienden van De Melkfabriek Bunne] meer »

17-11-2016 | Cor Kalfsbeek, Stedebouw en architectuur in Groningen. |
Cor Kalfbeek, winnaar van de Culturele Prijs Drenthe 2016, spreekt over stedenbouw en archtectuur in Groningen. meer »

10-09-2016 | Vrienden actief op Monumentendag |
Om de activiteiten van de Vrienden te promoten verzorgden zij op de open Monumentendag passend bij het motto iconen en symbolen van... Lees verder ... »

15-07-2016 | BRIEF aan B en W van Groningen | Ontwerp- bestemmingsplan Hoofdstation, zienswijze |
Het bestuur van de stichting Vrienden van de Stad Groningen heeft de volgende opmerkingen over het ontwerp bestemmingsplan Hoofdstation.

De Hal 1)
De grote hal van het stationsgebouw is een belangrijk monument van de stad. De vormgeving is bijzonder. De functie als poort tot de binnenstad voor de aankomende reizigers is betekenisvol. Die functie, zo staat in het ontwerp bestemmingsplan te lezen, zal van grotere betekenis worden doordat de uitgang van de reizigerstunnel eindigt bij de ingangen van de hal waardoor veel meer reizigers van de hal gebruik zullen maken. Lees verder ... »

Januari 2016 | PERSBERICHT! Uitgang Hoofdstation komt aan verkeerde kant te liggen.
De belangrijkste in- en uitgang van het Hoofdstation in Groningen komt straks aan de zuidkant te liggen. Dat is aan de verkeerde kant van het stationsgebouw, vinden de Vrienden van de Stad Groningen. Dat staat in de zienswijze die de Vrienden hebben ingediend op het voorontwerp bestemmingsplan Stationsgebied, dat een nieuwe inrichting van het gebied regelt. meer »
» Oog TV interview met voorzitter Tom van der Meulen VIDEO

21-12-2015 | BRIEF aan B en W van Groningen | Zienswijze ingediend over het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied |
Vandaag hebben wij een zienswijze ingediend over het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied. De inhoud van onze zienswijze willen wij ook graag aan u kenbaar maken. Over het plan hebben wij de volgende opmerkingen gemaakt 1. Ons is niet overal duidelijk op welke gronden de plangrenzen zijn gekozen. Aan de westzijde vallen Regentes, PTT Borg en het Cascadeplein er onder terwijl die gebouwen “conserverend bestemd” zijn, m.a.w. er gebeurt niets mee. Lees verder ... »

April 2015 | Koninklijke onderscheiding
Opnieuw heeft een bestuurslid van de stichting Vrienden van de Stad Groningen een koninklijke onderscheiding gekregen: ditmaal betrof het de penningmeester, mr. drs. J. (Jan) van der Laan. De Koning heeft hem benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

december 2014 | Bevindingen enquête Winterwelvaart 2014
Tijdens de Winterwelvaart van 19 tot en met 21 december is door de Vrienden van de Stad Groningen een aantal enquêtes afgenomen waarbij is gevraagd naar de top 3 positieve punten van Groningen en de top 3 van zaken die minder goed zijn/goed gaan in Groningen.
Lees verder ... »

14-05-2014 | BRIEF aan B en W van Groningen | Zienswijze m.b.t. beeldkwaliteitsplan Oostwand Grote Markt |
Als Stichting Vrienden van de Stad Groningen hebben we de herziening van het beeldkwaliteitsplan en de daaraan verbonden partiële herziening voor het bestemmingsplan Oostzijde Grote Markt bekeken en beoordeeld. Het uitgangspunt van het oorspronkelijke beeldkwaliteitsplan, een klassieke uitstraling geïnspireerd op de zuidwand van de Grote Markt, blijft hierbij uitgangspunt. We vinden het terecht dat dit uitgangspunt blijft gelden voor het nieuwe beeldkwaliteitsplan. Lees verder ... »

25-04-2014 | koninklijke onderscheiding voor twee bestuursleden
Ter gelegenheid van Koningsdag 2014 hebben twee bestuursleden van de stichting Vrienden van de Stad Groningen op 25 april 2014 een koninklijke onderscheiding gekregen. Beide zijn benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.
-drs. ing. G.J.D. (Gerard) Offerman, van 1985 tot 1997 bestuurslid en van 1886 tot 1989 voorzitter van onze stichting en
-drs. D.(Douwe-Anne) Walsma, vanaf 2012 tot heden bestuurslid. Het bestuur is hiermee zeer ingenomen.

· VRIENDEN in de PERS · | Dagblad van het Noorden 06-06-2012
'Koester karakter Folkinge' Huurders en eigenaren van winkelpanden in de Folkingestraat moeten samen met de gemeente hun best doen het bijzondere karakter van deze winkelstraat in stand te houden. meer ... »

07-06-2012 | BRIEF aan de leden van de Gemeenteraad van Groningen | Tram - Forum - Ringweg |
Deze week is de voorjaarsbrief 2012 van B en W verschenen. Daaruit blijkt dat de financiŽle situatie van Groningen alles behalve rooskleurig is. Dat betekent dat er belangrijke besluiten moeten worden genomen. Daar hoort de afweging over grote projecten bij (Forum, tram etc.). meer ... »

20-1-2012 | BRIEF Gem. raad v Groningen/Commissie R en W | Bestemmingsplan Ebbingekwartier |
Op woensdag 25 januari komt het bovengenoemde bestemmingsplan aan de orde in de raadsvergadering. Mede naar aanleiding van een bericht in het Dagblad van ... meer ... »

November 2011 | Terrein Suikerunie | Een toekomst voor het terrein van de voormalige suikerfabriek |
Aanleiding
De gemeente biedt de mogelijkheid aan burgers en organisaties om plannen in te dienen voor het (tijdelijk) gebruik van het terrein van de voormalige suikerfabriek. Wij hebben als Stichting Vrienden van de Stad Groningen hier ook onze gedachten over laten gaan. We komen nu met het onderstaande voorstel. meer ... »

20-7-2011 | BRIEF aan de Gemeenteraad van Groningen | zienswijze ontwerp bestemmingsplan RegioTram, trace 1 en 2 |
Bij eerdere inspraakmogelijkheden m.b.t. de plannen voor de tram hebben we steeds bezwaar gemaakt tegen de komst van een (grote) tram door de kwetsbare historische binnenstad van Groningen, dit omdat o.i. deze tram een te grote aanslag op de historische waarden zou betekenen. Nu door de Gemeenteraad is besloten ... meer ... »

30-5-2011 | BRIEF Vrienden/Heemschut - B&W Groningen | Reactie voorontwerp tracť Kattendiep - Oostersingel - Ciboga |
De Stichting Vrienden van de Stad Groningen en de Bond Heemschut reageren met deze brief op het voorontwerp voor het tracédeel Kattendiep - Oostersingel - Ciboga.
Bij het lanceren van het plan voor de regiotram verzekerde de gemeente dat de historische binnenstad geen schade zou lijden door de aanleg van de regiotram. meer ... »