| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |

 

      Regiotram | brief 30 mei 2011

Stichting Vrienden van de Stad Groningen              Provinciale Commissie van de Bond Heemschut
Secretariaat: Quintuslaan 25                                   Secretariaat: Gitta op den Akker, Jensemaweg 9
9722 RT Groningen                                                  9883 TH Oldehove

 

Groningen, 30 mei 2011

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
t.a.v. het Project Regiotram
Oosterstraat 56a
9711 NX Groningen

Betreft: reactie op voorontwerp voor het tracédeel Kattendiep - Oostersingel - Ciboga

Geacht College,

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen en de Bond Heemschut reageren met deze brief op het voorontwerp voor het tracédeel Kattendiep - Oostersingel - Ciboga.

Bij het lanceren van het plan voor de regiotram verzekerde de gemeente dat de historische binnenstad geen schade zou lijden door de aanleg van de regiotram. De vrees bestond namelijk dat aanleg van de regiotram delen van de binnenstad zou aantasten die volgens het Bestemmingsplan Binnenstad juist zoveel mogelijk gehandhaafd en versterkt moeten worden, namelijk de Grote Markt en de diepenring. Het beleid van de gemeente is daar ook op gericht.

We constateerden eerder dat het traject voor de regiotram in de binnenstad haaks staat op plannen van de gemeente om de binnenstad aantrekkelijker te maken zoals
1. het herstel van de vooroorlogse rooilijn van de oostwand waardoor de Grote Markt kleiner en intiemer zal worden;
2. het organiseren van meer grote evenementen op de Grote Markt;
3. de plannen voor het opknappen van de Diepenring.

Ondanks de alternatieven die sindsdien zijn voorgesteld blijkt dat de Grote Markt nog steeds een knelpunt is. De beschikbare ruimte van de Grote Markt wordt verkleind, niet alleen door het naar voren plaatsen van de oostwand, maar ook doordat de trambaan en het daarnaast gelegen fietspad over het huidige marktplein gaan. Ons is nog steeds niet duidelijk hoe het fietspad en de trambaan worden afgeschermd tijdens marktdagen en de vele evenementen die op de Grote Markt plaats vinden. We zouden graag horen welke oplossing intussen voor dit probleem is bedacht.

Bij het tracé Kattendiep - Oostersingel - Ciboga is de oversteek vanuit het Kattendiep over het Schuitendiep richting Damsterdiep ook een problematisch traject. U heeft hier twee alternatieven voor ontworpen:
a. Model 1 is het traject waarbij de westelijke kade van het Schuitendiep tussen Kattendiep en Steentilbrug wordt verbreed evenals de Steentilbrug, en het Schuitendiep tussen het Kattendiep en de Steentilbrug versmald. De oostelijke kademuur (een monument) van het Schuitendiep blijft grotendeels intact,

b. Model 2 is het traject waarbij het Schuitendiep vanaf de Steentilbrug tot en met het Kattendiep wordt overkluisd, waardoor het water en de kademuren weliswaar niet worden aangetast, maar wel onzichtbaar worden.

Beide modellen betekenen een aantasting van het Schuitendiep en het beschermd stadsgezicht wat weer in strijd is met de verzekering van het stadsbestuur dat de binnenstad niet zou worden aangetast door de aanleg van de regiotram. Vanwege de bovengenoemde problemen blijven wij de regiotram door het stadscentrum afwijzen.

Verder vragen wij ons af welke invloed de invoering van een kabelbaan op de exploitatie van de regiotram zal hebben. Wij stellen voor een onderzoek te doen naar de invloed van de aanleg van een kabelbaan tussen Sontplein, het UMCG en het Forum op het aantal passagiers dat gebruik zal maken van de tram door het stadscentrum langs het UMCG naar Kardinge (lijn 2) en van de tram via het Kattendiep langs het UMCG naar Zernike (lijn 1).

Graag zouden wij over deze onderwerpen een gesprek met u hebben.

Met vriendelijke groet,

Namens de Stichting Vrienden van de Stad Groningen
Jan van der Laan, secretaris van het bestuur van de Stichting Vrienden van de Stad Groningen

Namens de Bond Heemschut,
M. J. A. Vooijs, lid van de provinciale commissie van de Bond Heemschut

^top