| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |

 

   Singels | brief 24 mei 2011

Mevrouw J.A. Visscher
Wethouder Stadsbeheer en ecologie
Grote Markt 1
9712 HN Groningen

Groningen, 24 mei 2011

Betreft: singels

Geachte mevrouw Visscher,

Het voornemen van de gemeente Groningen om kastanjes te kappen aan de singels is ook door ons bestuur besproken. In ons Vriendenbulletin van juni zullen wij aandacht geven aan dit onderwerp.

Uiteraard zijn wij van mening dat, zolang het verantwoord en mogelijk is, kappen moet worden voorkomen. Evenwel, een boom heeft niet het eeuwige leven. Kappen van (te) zieke en niet te op te knappen onveilige bomen aan de singels is onvermijdelijk. Door snoei zijn veel verzwakte bomen een tijdlang te handhaven. Maar over een aantal jaren zullen er opnieuw bomen moeten worden gekapt, enzovoorts. Verder hebben de onderzoekers aangetoond dat de bodem van de singels niet bepaald ideaal van samenstelling is voor een goede beworteling van de bomen.
Het beleid van de gemeente is tot nu toe geweest: zieke bomen vervangen door nieuwe. Het oostelijk gedeelte van de Ubbo Emmiussingel laat zien hoe zo’n vervangingsbeleid ruimtelijk uitwerkt: een rommelig beeld van bomen van allerlei formaat door elkaar, niet bepaald een monumentale laan of singel. Verder heeft U er op gewezen dat op deze wijze weinig aan grondverbetering kan worden gedaan, en dat de vitaliteit en de stabiliteit van de bomen daarmee problematisch blijft.

Wij hebben ons afgevraagd of dit niet beter kan.

Het valt op dat zowel de actiegroep Behoud de singels als de raadsleden en de discussianten het, wat de aanpak van het probleem betreft, tot nu toe alleen over bomen afzonderlijk hebben gehad. Als je het hebt over een boom afzonderlijk denk je, wat de afmetingen betreft, in de eerste plaats aan de hoogte, anders gezegd: aan de verticale dimensie. Van een laan is de lengte, de horizontale dimensie beeldbepalend; de bomen zijn daarvan de ‘bouwstenen’.
Naar onze mening is het doel in Groningen weer een mooie laan te realiseren met gezonde bomen. Is het dan niet verstandiger om, als er bomen worden gekapt, de herplant uit te stellen, om over een aantal jaren, als de singels te veel zijn uitgedund, de hele laan in één keer, of in opeenvolgende jaren per singel, opnieuw in te planten? De gemeente kan zich dan beraden op de meest geschikte bomensoort en er kan een grondige bodemverbetering plaatsvinden voor een gezond bomenbestand met een lange levensduur.
De van verschillende kanten geuite vrees dat het tientallen jaren duurt voordat het op deze manier weer wat wordt op de singels lijkt ons ongegrond. Zeker als de gemeente voor herplant niet de kleinste bomen kiest is het resultaat al na enkele jaren, door de lengte van de singels van 1,2 km, een laan die allure heeft. En er wordt aan alle voorwaarden voldaan om de laan te laten uitgroeien tot een lang blijvende reeks van monumentale singels.

Met vriendelijke groet,

namens het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen
Mr. drs. J. van der Laan, secretaris

^top