Agenda

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen houdt zich bezig met de ruimtelijke kwaliteit (belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde) van de stad Groningen. Wij vragen aandacht voor ontwikkeling die recht doet aan het historische karakter van de Stad en aandacht heeft voor de omgeving.

De Vrienden richten zich niet alleen op ontwikkelingen in de historische binnenstad, maar geven ook aandacht aan de gehele stad Groningen en haar plaats binnen de Ommelanden.

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen heeft geld nodig om haar doelstellingen te verwezenlijken. Daarvoor is ook úw steun nodig!

De Stichting Vrienden van de Stad Groningen nodigt u uit donateur te worden. U ontvangt dan gratis het periodieke informatieblad en regelmatig uitnodigingen voor lezingen en andere activiteiten. De minimum donatie bedraagt € 15,-, liever natuurlijk meer.
Een aanmeldingsformulier vindt u terug op de pagina DONATEUR.

Correspondentieadres:
Stichting Vrienden van de Stad Groningen
Van Royenlaan 19A
9721 EJ Groningen
E-mail: info@vriendenstadgroningen.nl
Bankrekening: NL06 INGB 0000 4473 73

ANBIDe Stichting Vrienden van de Stad Groningen is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI-instelling Cultuur. Dat betekent dat uw giften aan de stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting.
Fiscaalnummer: 8052.25.717 ANBI publicatieverplichting


Bestuur
Voorzitter: Dr. T. van der Meulen Bestuurslid: A. Rubingh    
Secretaris: C. Wessels Bestuurslid: Prof. dr. Piet Pellenbarg    
Penningmeester: J. Boeré Bestuurslid:      
Bestuurslid: Drs. P.J.E. Bootsma Bestuurslid:      
Bestuurslid: K. Jonkman        
Bestuurslid: Drs. E.M. Meisner        
           
Medewerkers:          
A. van Deemter, donateursadministratie        
W.B. van Rink, verzorging website        
         
Alle bestuursleden, adviseur en medewerkers zijn vrijwilligers. Zij verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
 

CV's bestuur:


T_vdMeulendr. Tom van der Meulenvoorzitter
Tom van der Meulen is geboren te Gerkesklooster, studeerde sociale geografie en planologie aan de VU te Amsterdam, was werkzaam als planologisch onderzoeker in Zeeland en Fryslân. Daarna als docent planologie en stadsgeografie verbonden aan de RUGroningen. In 2012 promoveerde hij op een planologisch/filosofisch proefschrift met de titel "Planning tegen beter weten in". Hierin staat de spanning tussen het doen van weloverwogen keuzes (de illusie dat men autonoom denkt en handelt) enerzijds en het zich onderdeel (doorgaans achteraf, en eveneens doorgaans slechts partieel ) weten van meeromvattende gehelen anderzijds centraal. Meer algemeen is deze spanning een instantie van het deelnemend en waarnemend perspectief. Met Rorty wordt ironie als manier om met deze spanning om te gaan voorgesteld.

Als inwoner van Groningen biedt het handelen van het stadsbestuur hem volop gelegenheid de waarnemersrol in te kleuren. De Vrienden van de Stad Groningen bieden de gelegenheid ook een rol als deelnemer in te vullen. ^top


D.A. WalsmaChris Wesselssecretaris
Chris Wessels (1967) is geboren in Groningen en heeft nog geen dag buiten de Stad gewoond. Werkt nu bij een gemeente in het noorden van de provincie en kan daardoor de ontwikkelingen in de Stad vanuit een Ommelander perspectief aanschouwen. Is in heden en verleden bij allerlei besturen actief geweest in politiek, armoedebestrijding en werk. Vindt het eeuwenoude Groningen nog steeds een levendige, mooie en tintelende stad om trots op te zijn, en is van mening dat juist dat nog lange tijd zo moet blijven.
Nam begin 2014 het secretariaat van de Vrienden op zich. ^top


T.VooijsJan Boeré (1942) penningmeester
Geboren in de stad Groningen, getogen In Winschoten en gestudeerd in Amsterdam, afgestudeerd als registeraccountant. Vanaf 1969 circa 25 jaar werkzaam geweest bij de gemeente Groningen, directeur accountantsdienst en directeur energiebedrijven. Diverse bestuursfuncties waarvan één resulteerde in de leiding van de St. Nieuw Hoog-Hullen [verslavingszorg] te Eelde.
Hobby : historische cartografie met daarnaast een grote interesse in de geschiedenis van de stad Groningen. ^topA. RubinghAngeniet Rubinghbestuurslid
Geboren en getogen in Zuidwolde Drenthe (1951).
Voor studie- sociologie/planologie verhuisd naar Groningen.
Na een tijd in de provincie gewoond te hebben in 1987 weer 'in stad'. Gewerkt bij een buurgemeente in diverse functies binnen de ruimtelijke ontwikkeling.
Vanuit belangstelling voor en betrokkenheid met de stad enige jaren geleden donateur geworden van de "Vrienden". In 2016 toegetreden tot het bestuur. ^top
 P.Bootsmadrs. Pieter Bootsmabestuurslid
Pieter Bootsma. geboren 1941, studeerde sociale geografie aan de RUG. Vervolgens leraar aardrijkskunde te Groningen en Dokkum en rector van het Wessel Gansfort College te Groningen vanaf 1977. Beëindigde zijn loopbaan bij het onderwijs als directeur van de Christelijke Scholengemeenschap Groningen (CSG) in 2003. Is zeer geïnteresseerd in het wel en wee van zijn woonomgeving, de stad. Houdt rondleidingen door de 17e -eeuwse uitleg van Groningen. Is sinds 2006 bestuurslid van de Vrienden van de Stad. ^topT.VooijsProf. dr. Piet Pellenbargbestuurslid
Geboren (1947) en getogen in Harlingen. Woont in Zuidhorn. Studeerde sociale geo¬grafie aan de Rijksuniversiteit Groningen, met specialisatie economische geografie. Van 1966 tot 2012 student assistent, medewerker, hoogleraar en decaan (voorzitter) van de faculteit ruimtelijke wetenschappen. Hoofdthema's van onderzoek: bedrijfs¬verplaatsingen, 'mental maps' van ondernemers, en langlopend onderzoek naar de effecten van de campagne 'Er gaat niets boven Groningen'. Na pensionering nog actief in diverse raden en besturen zoals bij Waterbedrijf Groningen, De Verhalen Van Groningen, de Samenwerkende Historische Verenigingen Westerkwartier, en het Platform Oude Riet. ^top


Klaas JonkmanKlaas Jonkman (1947)bestuurlid
Klaas Jonkman is geboren en getogen in de stad Groningen. Heeft gewerkt bij de Douane in Groningen als invoeringsmanager bij diverse automatiseringsprojecten en in Rotterdam als onderzoeker/risico-analist. Als Gastdocent gaf hij les in douanetechniek/logistiek op het Noordelijk Avond College in Groningen. Is Voorzitter van de Wijkraad OH-brug/Ulgersmaborg en lid van het Platform Groninger Wijken. Ook doet hij als Stadsgids rondleidingen in onze mooie Historische en bruisende Stad. Hij raakte tijdens een Open Monumentendag geïnteresseerd in de doelstellingen van de Stichting Vrienden van de Stad. Werd eerst donateur van deze Stichting en is sinds kort bestuurslid. ^top


P_Nieuwenhuisdrs. Koos Meisnerbestuurslid
Geboren in Groningen (1953), getogen in Amsterdam, studeerde sociale geografie in Groningen met als afstudeer specialisatie stadsgeografie. Werkte aan de RUG en de toenmalige (avond) leraren opleiding Noordelijke Leergangen. Gepensioneerd leraar Aardrijkskunde in het middelbaar onderwijs met aandacht voor ‘eigen omgevingsonderwijs’, speciaal in de stad Groningen. Tijdens studie en daarna actief in besturen van onderwijsinstellingen, sportverenigingen en de Protestante Gemeente Groningen. ^top