| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |

 

   Bestemmingsplan Ebbingekwartier | brief 20 januari 2012

Aan de fracties van de Gemeenteraad Groningen
Aan de leden van de commissie R en W

Groningen, 20 januari 2012

Betreft: bestemmingsplan Ebbingekwartier

Geachte leden van de Raad,

Op woensdag 25 januari komt het bovengenoemde bestemmingsplan aan de orde in de raadsvergadering. Mede naar aanleiding van een bericht in het Dagblad van het Noorden van 16 jan. j.l. over een bouwplan in de Bloemstraat bleek ons dat er in dit plan een regeling zit die het al te gemakkelijk mogelijk maakt binnen een bestaande gevelwand aanzienlijk hoger te bouwen. Voor ontwikkelaars is het bijna een automatisme – gebouwen moeten vanuit hun standpunt immers maximaal rendement opleveren – om bij het opkopen van panden nieuwe panden te ontwikkelen die de maximale ruimte binnen het bestemmingsplan benutten. Dan is het onvermijdelijk dat er binnen bestaande gevelwanden plotseling (te) hoge panden worden gebouwd. Omdat de plekken waar dat gebeurt van incidenten afhankelijk zijn, c.q. van het toeval van een vrijkomend pand, ontstaat er een stedenbouwkundig beeld dat geen samenhang kent en waarbij de gevelwand gemakkelijk totaal wordt verstoord. Dergelijke ontwikkelingen vinden wij zorgelijk. Het tast de stedenbouwkundige kwaliteit van de stad aan, en heeft daardoor een negatieve invloed op de beleving.

We hebben op dit verschijnsel al eerder gewezen in het kader van het beschermd stadsgezicht voor de binnenstad (brief van 10 mei, 2011 aan RO/EZ, een reactie op het voorontwerp bestemmingsplan Vishoek, Hoekstraat, Muurstraat). In het onderhavige geval is weliswaar geen sprake van een beschermd stadsgezicht, maar ook de wijken rond de binnenstad kennen in het algemeen een hoge stedenbouwkundige waarde. Hoewel wij geen zienswijze hebben ingediend voor onderhavig plan (wij volgen het gemeentelijk beleid op hoofdlijnen en concentreren ons primair op de binnenstad) willen wij er via deze brief voor pleiten dat u bij de vaststelling van het bestemmingsplan nadrukkelijk aandacht geeft aan dit punt.

Wij hopen op een goede inhoudelijke discussie in de Raad.

Hoogachtend,

Thomas Sleyfer
Voorzitter Stichting Vrienden van de Stad Groningen.

^top