| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |

 

      Tram - Forum - Zuidelijke Ringweg | brief 7 juni 2012

Aan:
de leden van de Gemeenteraad van Groningen

 

Groningen, 7 juni 2012

Geachte leden van de Raad.

Deze week is de voorjaarsbrief 2012 van B en W verschenen. Daaruit blijkt dat de financiële situatie van Groningen alles behalve rooskleurig is. Dat betekent dat er belangrijke besluiten moeten worden genomen. Daar hoort de afweging over grote projecten bij (Forum, tram etc.). Maar we hebben sterk de indruk dat door B en W een strategie wordt gevolgd welke grote risico’s met zich mee brengt. Vooral het opvoeren van de Zuidelijke Ringweg voor mogelijke bezuiniging is onverantwoord. Schrappen of lang uitstellen van dit project maakt de gemeente volkomen ongeloofwaardig, zeker omdat juist de gemeente uit oogpunt van bereikbaarheid al decennia lang heeft aangedrongen op het verbeteren van de bereikbaarheid via de Zuidelijke Ringweg. Bovendien komt het overgrote deel van de financiering van het rijk. Laten vallen van dit project leidt er onvermijdelijk toe dat het rijk voorlopig niet meer inzet op de Zuidelijke Ringweg.

Bij het aantreden van het college van B en W hebben we naar aanleiding van het college-programma als Stichting Vrienden van de Stad Groningen in onze brief van 13 mei 2010 aan het College van B en W er onze verbazing over uitgesproken dat in het programma niet was aangegeven welke projecten bij tegenvallers prioriteit zouden krijgen voor handhaving. Dit omdat toen al was te voorzien dat er grote bezuinigingen op de gemeente zouden afkomen. Het programma ging ervan uit dat alle grote projecten ‘gewoon’ door zouden gaan. Wij hebben toen onze twijfels uitgesproken over de haalbaarheid daarvan vanwege de (te) grote lasten. De financiële situatie is intussen danig verslechterd.

Via de pers vernemen we nu dat de nodige spanningen ontstaan binnen het college, maar ook tussen de provincie en de gemeente. Wij achten dat geen goede zaak. Provincie en gemeente hebben elkaar nodig waar het gaat om de stad en de regio. Een constructieve opstelling van de gemeente - en natuurlijk ook van de provincie - is daarbij noodzaak.

In eerdere reacties van ons op de tramplannen hebben we aangegeven dat we op zich niet tegen de tram zijn, maar dat we wel tegenstander zijn van een grote regiotram die door de binnenstad gaat. Ook hebben we gepleit voor een goedkopere vorm van een ‘normale tram’.
Nu de financiële problemen kennelijk niet beheersbaar lijken te worden binnen de huidige economische situatie lijkt het ons beter een duidelijke keuze te maken dan eindeloos op het scherp van de snede door te gaan. Doorgaan betekent immers dat het risico van te hoge lasten voor de burgers reëel wordt en/of dat de ritprijzen voor het openbaar vervoer te hoog worden waardoor er minder mensen van de tram gebruik zullen maken.

De behoefte aan de tram vloeit voort uit de wens de stad optimaal bereikbaar te houden. Die bereikbaarheid houdt primair in dat personen vanuit de regio dicht bij de stad kunnen komen om vervolgens gemakkelijk naar hun bestemming in de stad door te kunnen reizen.
De bereikbaarheid van buitenaf is vooral een zaak van de regiotram en van de auto.
De regiotram speelt voor de bereikbaarheid o.i. een grotere rol dan de tram dóór de stad.
De keuze zou wat ons betreft dan ook moeten zijn: de regiotram dóór de stad te laten vallen, maar de regiotram vanuit de regio in ieder geval overeind te houden.
Het verkeer door de stad zelf zal dan kunnen gebeuren d.m.v. een goedkopere ‘kleine’ tram. Maar wat ons betreft is een efficiënt bussysteem ook acceptabel.
Voor bereikbaarheid door de auto is de stad goed bezig met de aanleg van transferia. Indien door deze bezuiniging geld beschikbaar blijft kan dit voor andere projecten worden gebruikt die samenhangen met de bereikbaarheid (denk een vergroten van transferia e.d.).

Een andere mogelijkheid om te bezuinigen is het verkleinen van het Forum. Wij hebben over het Forum in het verleden opgemerkt dat wij het gebouw te groot vinden, stedenbouwkundig maar ook functioneel. Door een kleiner Forum zal de stedenbouwkundige kwaliteit van de oostzijde van de Grote Markt zeker worden verbeterd. Tegelijkertijd zal het project minder op de gemeentelijke begroting drukken, zowel bij de oprichting alsook bij de exploitatie.

Kortom; wij zijn van mening dat de Zuidelijke Ringweg geen onderwerp mag zijn bij de bezuinigingsdiscussie. Wat betreft de grote projecten pleiten wij ervoor de tram te laten vallen dan wel te kiezen voor een ‘kleine’ tram. Een andere mogelijkheid die o.i. zeker moet worden bekeken is een kleiner Forum.

Wij menen er goed aan te doen u van onze mening op de hoogte te stellen. Groningen is een prachtige stad, zeer leefbaar en levendig. Als de stad voor lange tijd op ‘zwart zaad’ zit verliest zij de speelruimte om voor belangrijke zaken zoals cultuur af en toe wat extra’s te kunnen doen. Wij zijn van mening dat door nu de juiste keuzes te maken Groningen ook in de toekomst haar aantrekkingskracht kan behouden.

Met vriendelijke groet,
namens het bestuur van de Vrienden van de Stad Groningen,

mr. drs. J. van der Laan,
secretaris.

^top