‘Op zoek naar interessant vrijwilligerswerk voor een actieve stichting?
Help De Vrienden! Belangstelling? Bel onze secretaris 06 130 82 917.’

Lees meer over de werkzaamheden …

Virtual Reality in ruimtelijk ontwerp

Hoe komt de nieuwbouw eruit te zien? Mensen hebben vaak moeite met het lezen van een kaart of plattegrond. Hoe maak je plannen inzichtelijk voordat de eerste kraan de kavel op rijdt? Gerd Weitkamp vertelde daar over en demonstreerde ‘Mercator City’. Voor ons de vraag: kan VR helpen bij vroegtijdige participatie in het planningsproces? Lees verder voor het verslag van de lezing …..

foto: Aleid Brouwer

Bron: gemeente NU

Krijgt de Omgevingswet in de gemeente Groningen een bevredigende uitvoering? Pieter Bootsma trekt conclusies….

Sinds 1 januari 2024 leven we onder de Omgevingswet, opvolger van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In de wet is voor de gemeenten een belangrijke rol vastgelegd: de gemeenteraad stelt de omgevingsvisie en het omgevingsplan op. De omgevingsvisie is een visie op de ontwikkelingen in de omgeving die de basis vormt voor het omgevingsplan dat vergelijkbaar is met het bestemmingsplan uit de Wro. Het omgevingsplan legt de regels vast die gelden voor wat waar kan worden aangelegd, m.a.w. voor de inrichting van het gemeentelijk grondgebied. Zie ook “Participatie als zoenoffer” gepubliceerd in Vriendenbulletin 106 en “Het monster in de raadszaal: hoe de Groningse Raad worstelt met de Omgevingswet”, Vriendenbulletin 114

Participatie Lees verder…

De Vrienden achter de schermen actief

De Vrienden de laatste tijd minder actief? Niets is minder waar! De Vrienden spannen zich in om bewonersparticipatie onder de per 1 januari ingegane Omgevingswet ‘burgervriendelijk’ te organiseren. Dat betekent brieven schrijven aan en gesprekken voeren met gemeenteraadsleden. Niet letterlijk spectaculair, maar wel nodig en nuttig. De Omgevingswet is een complexe wet waarin 26 ‘oude’ wetten met betrekking tot ruimtelijke inrichting op alle schaalniveau’s zijn samengevoegd. Een wet ook met een andere kijk en daarmee invulling van burgerparticipatie! En daarmee een wet waarmee zowel wij burgers als de, in ons geval gemeentelijke, overheid moet leren werken. Burgemeester en wethouders willen, met in het achterhoofd de wens ‘bouwen, bouwen, bouwen, er moet gebouwd worden’ graag vrijheid van handelen. Al die knellende regeltjes…. Burgers daarentegen willen zeggenschap over het waar en hoe van dat bouwen en kijken daarbij ook naar hun lokale vertegenwoordigers, de gemeenteraad. De landelijke Omgevingswetgever heeft zijn eigen participatiedoelstelling niet echt duidelijk geregeld. De gemeenteraad moet op sommige terreinen zelf besluiten ‘instemmingsrecht, adviesrecht of helemaal geen recht’ te willen hebben. In ‘Het Monster in de raadzaal: hoe de Groningse Raad worstelt met de Omgevingswet’ schreef Bootsma erover. Zie www.vriendenstadgroningen.nl in overzicht vorige bulletinnummers nummer 114. Lees verder…
foto: bron Rijksoverheid

Hoogbouwnota
Groningen moet bouwen en op een beperkt beschikbaar oppervlak betekent dat ook hoogbouw, of misschien ‘hoger bouwen’? De laatste tijd verrijzen (naar onze mening) op bij toeval vrijkomende plekken, ad hoc dus, in de omgeving (wervelwind producerende) of gewoon fysiek detonerende woontorens. Soms lijken daarbij regels omtrent een fatsoenlijke bewonersparticipatie nauwelijks een rol te spelen… Gelukkig broedt de gemeente al enige tijd op nieuw beleid, de hoogbouwnota, inzake hoger bouwen.
De Vrienden formuleerden voor de gemeente een aantal aandachtspunten. Algemeen uitgangspunt voor de Vrienden is: wat kan een locatie dragen? Lees verder….


Foto’s: Hein Folkers, Eric Neef
De lezing ‘De smalle weg naar het duurzame noorden’ van 3 mei j.l. boeide het publiek. Professor Zef Hemel gaf intrigerende voorbeelden van economische groei die bepaald niet tot welzijn in de regio leidden en stelde kritische vragen bij de wijze waarop bestuurders van Noord-Nederland de ‘ereschuld’ ingelost willen zien. Bestuurslid professor Piet Pellenbarg vat de lezing samen en plaatst kritische kanttekeningen’, lees verder…

‘In september maakten Platform (waar De Vrienden deel van uit maken) en Gemeenteraad kennis met elkaar. Een korte presentatie door het Platform hielp het gesprek op gang.’
Bekijk presentatie

 

Ter compensatie van onze vanwege Corona afgeblazen activiteiten rondom 75 jaar herbouw Grote Markt, vrij om verder te verspreiden: een film van architect Jan Giezen over de voorgeschiedenis van de huidige nieuwbouw van de oostwand Grote Markt en het Forum.
Bekijk FILM »