Agenda
    Omgevingswet

De Vrienden de laatste tijd minder actief? Niets is minder waar!

De Vrienden spannen zich in om bewonersparticipatie onder de per 1 januari ingegane Omgevingswet ‘burgervriendelijk’ te organiseren. Dat betekent brieven schrijven aan en gesprekken voeren met gemeenteraadsleden. Niet letterlijk spectaculair, maar wel nodig en nuttig.

De Omgevingswet is een complexe wet waarin 26 ‘oude’ wetten met betrekking tot ruimtelijke inrichting op alle schaalniveau’s zijn samengevoegd. Een wet ook met een andere kijk en daarmee invulling van burgerparticipatie! En daarmee een wet waarmee zowel wij burgers als de, in ons geval gemeentelijke, overheid moet leren werken. Burgemeester en wethouders willen, met in het achterhoofd de wens ‘bouwen, bouwen, bouwen, er moet gebouwd worden’ graag vrijheid van handelen. Al die knellende regeltjes…. Burgers daarentegen willen zeggenschap over het waar en hoe van dat bouwen en kijken daarbij ook naar hun lokale vertegenwoordigers, de gemeenteraad. De landelijke Omgevingswetgever heeft zijn eigen participatiedoelstelling niet echt duidelijk geregeld. De gemeenteraad moet op sommige terreinen zelf besluiten ‘instemmingsrecht, adviesrecht of helemaal geen recht’ te willen hebben. In ‘Het Monster in de raadzaal: hoe de Groningse Raad worstelt met de Omgevingswet’ schreef Bootsma erover. Zie overzicht vorige bulletinnummer sept. '23 nr. 114.

Begin vorig jaar hebben De Vrienden, met binnenstadbewonersorganisaties en Heemschut verenigd in het Platform Cultureel Erfgoed Groningen, succesvol invloed proberen uit te oefenen op de samenstelling, taakstelling en werkwijze van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Vooral om eindelijk participatie van bewoners en maatschappelijke organisaties bij de beoordeling van een bouwplan op ruimtelijke kwaliteit mogelijk te maken. (Deze commissie heeft als taak de raad en burgemeester en wethouders te adviseren bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden met het oog op het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit en al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.)

Verder schreef het Platform eind vorig jaar een brief bij de behandeling van een raadsvoorstel ‘bindend adviesrecht voor de Raad en verplichte participatie’.
Beide keren werd naar aanleiding van voorbereidende discussies in de Raad een tweede en derde brief geschreven, in de hoop dat de politiek bewonersparticipatie en participatie van organisaties als de onze serieus zou oppakken. Tot nu toe met enig resultaat, er wordt naar ons geluisterd. Maar luisteren en dan….. We botsen nog steeds op de oude bestuurscultuur waarin burgers wel bij globale plannen en visies worden betrokken, maar deze zoveel als mogelijk buiten de deur worden gehouden bij de concrete bouwplannen. Ook zonder burgers de kans te geven daarover de eigen gemeenteraad te benaderen.

De raad dreigt naar ons idee zijn beïnvloedingsmogelijkheden te veel uit handen te geven. En onthoudt burgers een serieuze mogelijkheid bij de bouwer participatie af te dwingen. Overigens is dat laatste vooral de schuld van de landelijke Omgevingswetgever die zijn eigen participatiedoelstelling na terugtrekkende bewegingen in het verdere wetgevingstraject niet goed heeft geregeld. Het is om (drog)reden van decentralisatie over de schutting van de gemeenten (en de rechter) gegooid.

Het gevolg is dat welstandstoetsers in ‘een ivoren toren’ blijven werken zonder weet te hebben (of weet te willen hebben?) van wat hun ‘deskundige’ beoordeling soms in buurten aanricht. Hun vervreemding van de samenleving dreigt zich onverminderd voort te zetten. Het is een gemiste kans om dit soort maatschappelijke misstanden door participatie van omwonenden en cultuurhistorische organisaties te voorkomen!

Maar we gaan door met deze ‘strijd’!
Eens raakt de politiek bij de tijd, de tijd van de emanciperende burger wel te verstaan!

Zie voor onze brieven over het raadsvoorstel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit: https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Overig-ingekomen-stuk/Nr-43-Raadsvoorstel-Commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-Groningen-Platform-Cultureel-Erfgoed-Groningen-PCEG-1.pdf

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2023/22-februari/10:00/Verordening-Commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-raadsvoorstel-14-12-22/Nr-49-Reactie-Raadsvoorstel-Verordening-Commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-PCEG.pdf

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2023/08-maart/15:00/Verordening-Commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-raadsvoorstel-14-12-22-1/Nr-61-Reactie-PCEG-na-behandeling-Raadsvoorstel-CRK-in-PW-22-02-2023.pdf

En voor die over het raadsvoorstel bindend adviesrecht en verplichte participatie:
https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2023/06-december/10:00/Inspiratiesessie-participatie-onder-de-Omgevingswet/Nr-14-workshop-gemeenteraad-omgevingswet-11-oktober-2023-PCEG.pdf

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2023/06-december/10:00/Bindend-adviesrecht-en-verplichte-participatie-Technische-wijzigingen-verordeningen-vanwege-Omgevingswet-raadsvoorstellen-15-11-23-Beantwoording-moties-Commissie-Ruimtelijke-Kwaliteit-collegebrief-4-oktober-2023/Nr-11-Brief-n-a-v-Raadsvoorstel-bindend-adviesrecht-en-verplichte-participatie-Beantwoording-moties-CRK-PCEG-1.pdf

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/gemeenteraad/2023/20-december/16:30/Bindend-adviesrecht-en-verplichte-participatie-raadsvoorstel-15-11-23/Nr-02-Nadere-reactie-PCEG-op-raadsvoorstel-bindend-adviesrecht-en-verplichte-participatie-PCEG.pdf