Agenda
 Opmerkingen bij voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied - [brief 21 december 2015]

Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Groningen
Postbus 20001 9700 PB Groningen

Betreft: opmerkingen bij voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied

Groningen, 21 december 2015

 

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

Vandaag hebben wij een zienswijze ingediend over het voorontwerp-bestemmingsplan Stationsgebied. De inhoud van onze zienswijze willen wij ook graag aan u kenbaar maken.

Over het plan hebben wij de volgende opmerkingen gemaakt
1. Ons is niet overal duidelijk op welke gronden de plangrenzen zijn gekozen. Aan de westzijde vallen Regentes, PTT Borg en het Cascadeplein er onder terwijl die gebouwen “conserverend bestemd” zijn, m.a.w. er gebeurt niets mee. Aan de oostzijde van het stadsbalkon vallen het fietspad en het huidige busstation er buiten, terwijl duidelijk is, dat hier na het voorziene vertrek van de bussen veel moet gaan veranderen. Het had voor de hand gelegen wanneer dit gebied integraal betrokken was bij de planvorming.

2. De voetgangerstunnel begint/ eindigt achter de hal van het stationsgebouw. Het is een illusie te veronderstellen dat die hal een onderdeel van de looproute naar de binnenstad zal gaan worden zolang het stadsbalkon er als een obstakel voor blijft liggen. De makkelijkste route zal zijn ten oosten van het stationsgebouw langs, recht tegenover de Werkmanbrug uitkomend. Dat betekent dat de hal een dood element zal blijven. De allure van de entree naar de stad wordt zodoende niet benut. Dat is strijdig met het tweede en derde hoofddoel van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van 13 maart 2012 van de rijksoverheid, een visie die in hoofdstuk 2 van het voorontwerp uitgebreid wordt geciteerd.

3. De voetgangerstunnel onder de sporen door krijgt aan de zuidzijde een riant vormgegeven glooiende entree, aan de noordzijde eindigt hij in trappen. Aan de zuidzijde komen alle bussen. Dat betekent dat de zuidentree zowel qua uitstraling als qua functies de belangrijkste wordt. De hoofd in/uitgang van het station keert zich op deze wijze af van de binnenstad.

4. Er wordt gesproken over de noodzaak de Rivierenbuurt aan te laten sluiten op de binnenstad. Ook een fietsroute onder het Stationsgebied door moet daaraan bijdragen. Het plangebied lijkt zich aan de zuidzijde echter te beperken tot het NS bezit. Hoe die verbinding met de Rivierenbuurt in de praktijk zal moeten gaan worden valt helaas buiten het plangebied. (Ook aan de zuidzijde komt de begrenzing van het plangebied ons niet logisch over.) Vooralsnog loopt de zuidelijke uitgang dood op de achterzijde van de woningen aan de Parkweg (visueel nogal armoedig) en hebben de wandelaars de keuze tussen Zaanstraat richting Emmaviaduct aan de ene zijde en de Achterweg richting Hereweg aan de andere zijde. Kortom, de entree aan de zuidzijde kan nog zo glamoureus worden vormgegeven, die kwaliteit verderop ook waarmaken lijkt een moeilijke zaak te worden. Overigens wordt de noodzaak van een koppeling van Rivierenbuurt en binnenstad in onze ogen te groot aangezet: het is een gebiedje met een beperkte omvang, van waaruit -behalve misschien vanuit het middenstukje- de routes naar de binnenstad via Hereweg en Emmaviaduct de kortste zullen blijven.

5. Over de inrichting van het te vormen perronplein achter het hoofdgebouw zijn wij niet gerust. Er is sprake van “paviljoens die zorgvuldig onder de tweede perronkap zullen worden geschoven”. Dat klinkt fraai, maar wij vrezen dat het in de praktijk toch minder poëtisch zal worden: komt het niet gewoon neer op een aantal kiosken, zoals nu ook al? Wij vragen ons overigens af, of er op die plaats veel behoefte is zoveel commerciële activiteit. Immers , veel voetgangers van de perrons 3 en 4 zullen naar de bussen of de fietsenstalling aan de zuidzijde lopen. Moet niet een aantal van de kiosken naar die zuidzijde worden verplaatst? Is daar in het bestemmingsplan rekening mee gehouden?
En geven plantenbakken en struiken de gewenste allure of werken ze eerder vertruttend? (Nog los van de ervaring elders, dat het in een mum van tijd surrogaat vuilnisbakken worden?) Aan de oostzijde van het perronplein ter plaatse van het huidige eerste perron is een fietsenstalling gedacht. Het lijkt ons vrijwel onmogelijk om enerzijds het oog van de binnenkomende reiziger een weinig allure hebbende chaos aan gestalde fietsen te besparen en anderzijds deze ruimte nog als overdekt plein te beleven. Het lijkt ons in dit verband van het grootste belang om die stallingsruimte juist aan het plein te onttrekken: wanneer die grens niet duidelijk is, of wanneer de stalling via het perronplein toegankelijk is, zullen er in een mum van tijd overal elders op het perronplein ook fietsen gestald worden.

6. Ons grootste punt van zorg is de toekomstige functie van de ruimte voor het station. De route over het stadsbalkon naar de hoofdentree wil men verbeteren. Er staat: “het stadsbalkon zal beter aansluiten op zijn omgeving door de hoogteverschillen op te lossen.” Een cryptische formulering, want wordt nu bedoeld dat het balkon verlaagd wordt of wordt bedoeld dat de omgeving verhoogd wordt? Het bestemmingsplan zou hierover informatie dienen te bevatten, maar die ontbreekt. Het valt echter te vrezen, dat alle aanpassingen aan het stadsbalkon lapmaatregelen zullen blijken te zijn. Sloop van het balkon en het aanleggen van een nieuwe, eventueel grotere fietsenkelder lijkt ons de enige goede oplossing.
Maar de belangrijkste vraag: wie gaat het plein straks gebruiken? Bussen komen er niet meer, fietsers gaan er grotendeels onderdoor. Kiss and ride en de taxi’s verhuizen naar het westelijke deel van het perronplein. De enigen die er nog iets te zoeken zullen hebben zijn de voetgangers naar en van het centrum. Dat zullen er niet veel meer zijn dan het aantal dat nu de Werkmanbrug oversteekt. Op die smalle brug lijkt het soms wel druk, maar als je die mensen denkt in de veel grotere ruimte voor het station, dan moet je vrezen dat het een dooie boel wordt. Is dat het visitekaartje dat wij als stad verdienen?

Hoogachtend,

Namens de Stichting Vrienden van de stad Groningen,

Chris Wessels
secretaris

www.vriendenstadgroningen.nl    -    info@vriendenstadgroningen.nl

^top