| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |

 

      Vrienden in de Pers | Groninger Internet Courant 20-05-2014

"Geen nieuwe Naber-passage in Oostwand naar Groninger Forum"

Er moet geen nieuwe "Naberpassage" komen inde nieuwe oostwand aan de Grote Markt. Een passage ziet de organisatie "Vrienden van de Stad Groningen" niet zitten. Eerder al sprak de directeur van het Groninger Forum, Dirk Nijdam, zich uit tegen de plannen voor een nieuwe "Naberpassage". Volgens de critici leidt een passage er toe dat het Groninger Forum en de Nieuwe Markt straks slechter bereikbaar resp. een achter-afplein zullen worden.

De herziening van het beeldkwaliteitsplan voor de Oostwand kent een grotere mate van flexibiliteit dan het oude plan. Dat betreft met name de doorgang van de Grote Markt naar de Nieuwe Markt. Daar zijn een paar opties voor waarvan één de mogelijkheid biedt tot overkluizing van deze doorgang.

De Vrienden van de Stad Groningen hebben hier bezwaar tegen o.a. omdat hierdoor de Nieuwe Markt tot een ‘achterplein’ dreigt te verworden.

De Vrienden hebben hier een zienswijze over ingediend voor het beeldkwaliteitsplan en de partiële herziening van het bestemmingsplan.
Hieronder passages uit de zienswijze:

"Als Stichting Vrienden van de Stad Groningen hebben we de herziening van het beeldkwaliteitsplan en de daaraan verbonden partiële herziening voor het bestemmingsplan Oostzijde Grote Markt bekeken en beoordeeld. Het uitgangspunt van het oorspronkelijke beeldkwaliteitsplan, een klassieke uitstraling geïnspireerd op de zuidwand van de Grote Markt, blijft hierbij uitgangspunt. We vinden het terecht dat dit uitgangspunt blijft gelden voor het nieuwe beeldkwaliteitsplan."

"De aanleiding voor de partiële herziening is dat de ontwikkelaar wil inspelen op de vraag naar grotere bouwvolumes. Wij vragen ons af of dit daadwerkelijk moet leiden tot een herziening. Wat wijzigt is dat er minder gebouwen dan oorspronkelijk gedacht zullen worden gerealiseerd. Kennelijk vraagt de ontwikkelaar dan om grootschaliger gebouwen met minder of zonder geleding. Echter; het uitgangspunt moet zijn dat de klassieke uitstraling blijft gehandhaafd. Dat betekent dat de gevelwand de daarbij horende geleding krijgt. Voor de sfeer die het gebouw/de gebouwen naar de Grote Markt uitstralen is dit bepalend. Dat is ook bij een groot bouwvolume realiseerbaar d.m.v. geleding van de gevel. Ook het herziene beeldkwaliteitsplan is hierop gestoeld."

"Zoals eerder gezegd: een belangrijk gegeven bij de partiële herziening is dat het aantal gebouwen minder moet kunnen zijn dan oorspronkelijk gedacht, dit vanwege de verwachte vraag naar grotere volumes. Voor de stedenbouwkundige kwaliteit is het wel zaak dat er voldoende geleding in de gevels blijft. Anders dreigt de Oostwand te massaal te worden. In de voorstellen van stedenbouwkundige Müller wordt hier nadrukkelijk aandacht aan geschonken."

"Echter; het overkluizen van de straat richting de Nieuwe Markt zal wel zorgen voor extra massaliteit. Wij zijn dan ook bepaald tegen het overkluizen van de straat. Vergelijking met bv. De Passage te Den Haag gaat niet op omdat daar sprake is van een overdekking door glas aan de top van de gebouwen waardoor er een duidelijk gevoel van licht en ruimte ontstaat. Bovendien is daar een veelheid van winkels aan de passage gelegen. In de voorstellen voor de overkluizing aan de Oostwand –zelfs als er een ‘lichtkoof’ wordt gerealiseerd- blijft er ruimtelijk sprake van een gang van beperkte hoogte, met (deels) een afgesloten donker dak. Geen verbinding met een zekere allure, wat je als verbinding naar de Nieuwe Markt toch mag verwachten. Bovendien is er dan vanaf de Grote Markt geen zicht via de straat op het Forum (en omgekeerd)."

"Ook een visueel open verbinding (luchtbrug) tussen de wanden van de straat wijzen wij af. Bij een bedrijf gaat het om het optimaal gebruiken van de beschikbare ruimte. Veelal betekent dit het maximaal gebruiken van die ruimte. Dat houdt in dat de open verbinding al gauw wordt dichtgezet met allerlei zaken en van openheid geen sprake meer zal zijn."

"Bij de uiteindelijke keuze zal sprake moeten zijn van een locatie waarbij sprake is van doorzicht van de Grote Markt naar de Nieuwe Markt. De keten van pleinen Vismarkt - Grote Markt – Nieuwe Markt moet daadwerkelijk kunnen worden ervaren, anders dreigt de Nieuwe Markt te verworden tot een achterafplein waar men niet snel naar toe zal gaan."

Ir. T.H.J. Sleyfer
Voorzitter Stichting Vrienden van de Stad Groningen

Bericht Groninger Internet Courant | [ Brief Vrienden ]