logo

 

Activiteitenverslag 2012
Integraal overgenomen (zonder foto's) uit het Vriendenbulletin
september 2013 nr. 74 | [PDF VRIENDENBULLETIN 74]


 

Bestuur
Op 28 januari nam het bestuur van de Vrienden afscheid van de in 2011 afgetreden bestuursleden John Berkhout, Piet Spijk en Klaas Swaak. In de loop van 2012 is naarstig naar aanvulling van het bestuur gezocht. Dit heeft drie nieuwe bestuursleden opgeleverd: Douwe-Anne Walsma, Cor Slothouber en Koos Meisner. Per het eind van het jaar trad Paul Nieuwenhuis af. De bestuursleden hebben zich op onze website aan u voorgesteld.

In 2012 heeft het bestuur 11 maal vergaderd. De vergaderingen werden als regel gehouden op de derde woensdag van de maand ten huize van Paul Nieuwenhuis aan de Ossenmarkt. In de decembervergadering is Paul uitvoerig bedankt voor de vele jaren geboden gastvrijheid.
Door zijn aftreden moest voor het nieuwe jaar wel worden uitgezien naar een nieuwe vergaderlokatie. Dat is tijdelijk de Voogdenkamer van het Pepergasthuis geworden.

De bestuursleden worden ondersteund door onze adviseur Jan Giezen, de donateurs-administrateur Alfred van Deemter en Wim van Rink, die onze website verzorgt.

Op 11 mei 2012 overleed Mr. H.A. (Hein) Groothuis. Onze stichting heeft voor haar ontstaan en ontwikkeling veel aan hem te danken. Hij was betrokken bij de voorbereiding en oprichting van de Vrienden van de Stad Groningen, was de eerste twee jaren voorzitter en nog vele jaren bestuurslid.

Op 8 september, Open Monumentendag 2012, heeft ons bestuur, zoals ieder jaar, weer een kraam in de Martinikerk ingericht, waarbij aan een breed publiek onze doelstellingen en activiteiten werden bekendgemaakt en een aantal nieuwe donateurs kon worden verwelkomd.

30 november 2012 hebben bestuursleden in het oude Groninger Museum de uitreiking bijgewoond van het eerste exemplaar van het door de stichting Monument & Materiaal uitgegeven boekje “Hervonden Stad 2012”.

Actuele ontwikkelingen.
In de bestuursvergaderingen kwamen voortdurend de ontwikkelingen in en de plannen voor onze Stad aan de orde, zoals de aanleg van de regiotram, de bouw van de nieuwe Oostwand van de Grote Markt en het Forum, de Ontwerp Bestemmingsplannen voor de Binnenstad, de achteruitgang van het winkelbestand in de binnenstad, de vernieuwing van de Zuidelijke ringweg, etc. De neerslag daarvan is regelmatig te vinden in de artikelen in ons informatieblad Vriendenbulletin.

De Vrienden van de Stad zijn actief in het Platform Cultureel erfgoed waarin naast Heemschut en de Vrienden ook de buurtorganisaties van de Binnenstad zijn vertegenwoordigd.
Op 7 januari 2012 schreef het Platform, mede namens de Vrienden, een zienswijze over het Collegevoorstel tot wijziging van de welstandsnota voor het beschermd stadsgezicht van de Binnenstad waardoor het College van B & W bouwplannen kan afkeuren in het beschermd stadsgezicht van de Binnenstad die volgens het huidige bestemmingsplan wel mogelijk zijn, maar niet passen in de context of van buitengewone kwaliteit zijn. Twee bestuursleden fietsten met een aantal raadsleden door de Hortusbuurt en binnenstad om aanschouwelijk te maken wat volgens het huidige bestemmingsplan allemaal mogelijk is.
Op 3 oktober sprak Pieter Bootsma in tijdens de behandeling van de wijziging van de welstandsnota door de raad.

Zienswijzen (bezwaarschriften) werden ook ingediend tegen de Ontwerp Bestemmings plannen Regiotram I en II en Binnenstad Oost.

Op 5 maart hadden enkele bestuursleden op de Afdeling RO/EZ van de gemeente een bespreking over de ontwikkelingen in het Akwartier.

Op 6 juni hadden enkele bestuursleden een gesprek op RO/EZ over het ontwerpbestemmingsplan Binnenstad Oost.

Op 7 juni schreef het bestuur aan de Raadsleden een brief na de bekendmaking van de allesbehalve rooskleurige financiële situatie van de Gemeente. Daarin pleitten de Vrienden ervoor, nu afwegingen moeten word e n gemaakt over de grote projecten, de tram te laten vallen en de mogelijkheid te bekijken van een kleiner Forum.

De voorzitter was bij een bijeenkomst met wethouder Dekker over de Zuidelijke Ringweg.

Twee bestuursleden kregen een persoonlijke uitnodiging van de Gemeente om een bijeenkomst bij te wonen over ruimtelijke kwaliteit.

19 september gesprek op RO/EZ over het bestemmingsplan Binnenstad Oost.

20 september rondleiding raadsleden door Binnenstad Oost naar aanleiding van de komende behandeling van het bestemmingsplan voor Binnenstad Oost in de gemeente raad.

Ons bestuurslid Pieter Bootsma is opgenomen in de klankbordgroep die betrokken wordt bij de totstandkoming van het nieuwe bestemmingsplan voor de Binnenstad binnen de diepenring. De afwijkingsbevoegdheid van B & W zal worden beperkt, net als in de Hortusbuurt.

Vriendenbulletin.
Aan het feit dat ons informatieblad Vriendenbulletin tien jaar bij de drukkerij van Cees Weis werd gedrukt is op passende wijze aandacht besteed.

Van het Vriendenbulletin zijn in 2012 vier nummers uitgebracht, de nummers 68 t/m 71. In het blad vindt u telkens voorin het openingsartikel “Van de Voorzitter” en achterin de aankondiging van de komende Activiteiten voor onze donateurs en een vermelding van uitgegeven Groningana.
Van de zeer gevarieerde inhoud kunt u kennis nemen op onze website.

Activiteiten voor donateurs.
- In het prachtige, 92 meter hoge gebouw bij het Sterrebos, bijgenaamd “het Cruiseschip”, in gebruik bij de Belastingdienst en de Dienst Uitvoering Onderwijs, is op 27 januari in drie verschillende groepen, elk onder leiding van een gids, een rondleiding gehouden. Hiervoor bestond zoveel belangstelling dat een groot aantal gegadigden moest worden teleurg esteld. Gelukkig kon op 20 april nogmaals een zelfde rondleiding worden georganiseerd.
De deelnemers waren allen zeer enthousiast.
- 13 maart gaf de heer Lambert Zwiers, directeur van VNO-NCW Noord, een voordracht over “De positie van Stad en Provincie, nationaal en internationaal”. Er waren helaas slechts 20 donateurs aanwezig. Een economisch onderwerp spreekt blijkbaar niet erg aan.
- Onder leiding van ons bestuurslid Pieter Bootsma is op 9 juni een wandeling door de van oorsprong 17e eeuwse Hortusbuurt georganiseerd. Vooraf werd door Marijke Bootsma in de Nieuwe Kerk een kop koffie geserveerd. De wandeling met deskundige uitleg viel bij de deelnemers zeer in de smaak.
- 2 oktober vertelde Petra Huizinga de donateurs over haar afstudeeronderwerp: de architect Ir. J.A. Mulock Houwer (1857-1933). Na stadsbouwmeester van Deventer te zijn geweest was hij van 1900 tot 1923 directeur gemeentewerken van de gemeente Groningen. Door hem ontworpen gebouwen zijn o.a. de Zeevaartschool en de Watertoren aan de Hofstede de Grootkade, het Blauwe Dorp en het Stadsparkpaviljoen.
- Op 20 november hield de planoloog dr.Tom van der Meulen een lezing met als titel “Overheidsplanning, je kunt je er niet aan onttrekken”. De titel van zijn dissertatie luidde: “Planning tegen beter weten in”. Op de druk bezochte avond heeft hij zijn stellingen met voorbeelden uit de Groningse praktijk toegelicht.
De lezingen worden steeds met vertoning van beeldmateriaal gehouden in de grote zaal van Het HeerenHuis aan de Spilsluizen.

Website.
Op onze website www. vriendenstadgroningen. nl kunt u lezen over de doelstellingen van onze stichting, de samenstelling van het bestuur met persoonsbeschrijving, de activiteiten die voor de donateurs worden georganiseerd, de publicaties die door het bestuur worden verricht, de inhoud van de Vriendenbulletins, etc.
Ook kunt u er uw bericht aan de Vrienden van de Stad Groningen posten en u opgeven als donateur.

Donateurs en financiën.
Er zijn ongeveer vierhonderd vaste donateurs die jaarlijks een donatie van vijftien Euro of meer overmaken. In 2012 is totaal ruim achtduizend Euro aan donaties ontvangen.
Op 11 april is door de kascommissie de financiële jaarrekening over 2011 goedgekeurd.

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief