logo

Activiteitenverslag 2011
Integraal overgenomen (zonder foto's) uit het Vriendenbulletin augustus 2012 nr. 70
[PDF VRIENDENBULLETIN 70]


 

De ontwikkelingen in onze stad zijn ook in 2011 door ons bestuur nauwlettend gevolgd.
Waar nodig is op gemeentelijke plannen ingegaan met ingezonden zienswijzen en inspraakreacties. In ons informatieblad Vriendenbulletin en op onze website is daarvan uitvoerig verslag gedaan.

Actuele ontwikkelingen
Het bestuur heeft op 26 februari 2011 een brief geschreven aan de Commissie Terlouw, de commissie van ´drie wijze mannen ´ die oplossingen moest aandragen voor de gerezen moeilijkheden met het Forum. Hierin hebben wij uitvoerig onze zorgen uitgesproken over het draagvlak onder de bevolking en de inhoudelijke en stedebouwkundige aspecten van het plan. Wij vroegen om alsnog een fasering in te voeren met eventueel uitstel van een gedeelte van het, waar nodig gewijzigde, plan tot betere tijden.

Een aantal bestuursleden heeft op 15 april 2011 op initiatief van wethouder Karin Dekker met haar een gesprek gevoerd over onder andere het vroegtijdig burgers informeren over (bouw)plannen en over de noodzaak om de ruimtelijke en stedebouwkundige samenhang van de binnenstad te behouden en te voorkomen dat de ruimtelijke invulling een planning van losse projecten wordt.

Op 24 mei 2011 schreef het bestuur aan wethouder Stadsbeheer en Ecologie mevrouw Visscher een brief over de kastanjekap aan de singels. Hierin werd er aandacht op gevestigd dat niet de individuele boom, maar van een laan de lengte, de horizontale dimensie, beeldbepalend is.

Naar aanleiding van een door B&W uitgeschreven prijsvraag voor invulling van het terrein van de voormalige Suikerunie voor tijdelijk gebruik hebben de Vrienden een idee ontwikkeld voor een meer definitieve invulling. Het zou jammer zijn om met dit prachtige terrein voor lange tijd nietsdoen als uitgangspositie te kiezen. Zie het bijgaande artikel op 29 november 2011 gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden.

Vriendenbulletin
Vorig jaar beleefde ons informatieblad Vriendenbulletin haar 26ste jaargang. Daarin zagen vier nummers het licht, de nummers 64 tot en met 67. Dank zij de vormgeving door Cees Weis en het drukwerk van Klaas Woning zagen de bladen er weer keurig verzorgd uit.
De redactie is er in geslaagd veelzijdige en sprekende artikelen te presenteren. Naast de nodige artikelen met de mening van het bestuur over ontwikkelde gemeenteplannen in de binnenstad, zoals over de oostwand van de G rote Markt, het G roninger Forum, de Regiotram, maar ook over de Zuidelijke Ringweg vindt u onder meer stukken over (onvoldoende) beschermd stadsgezicht, verrezen nieuwbouw in de binnenstad, “energy valley”, de totstandkoming van het “Cruiseschip”, het klokkenluiden in de Martinitoren, etc. Ook is er regelmatig plaats voor interviews met nieuwe gemeenteraadsleden en andere aansprekende Groningers. Op de pagina´s achterin staan telkens de agenda van de ko m e n d e Activiteiten die voor onze donateurs zijn georganiseerd en een pagina Groningana.

Activiteiten voor donateurs
- Wegens de (te) grote belangstelling in 2010 voor de excursie naar het Zernike complex is op 11 februari 2011 een tweede excursie georganiseerd naar de nieuwe gebouwen op het Zerniketerrein. Na de ontvangst in de Zernikeborg en een 3Dfilmvoorstelling aldaar brachten we onder leiding van projectmanager Martin Kranenborg een bezoek aan de diverse nieuwe, onder prachtige architectuur opgerichte gebouwen in deze onderwijswijk, zoals het Duisenberggebouw, de Bernoulliborg, de Linnaeusborg, etc. Zij laten een onvergetelijke indruk achter. Zie foto.

- Op 3 maart 2011 hield Prof. Fons Asselbergs een voordracht over burgerparticipatie bij stadsontwikkeling onder de titel “Hoe kan de bevolking betrokken worden bij de ontwikkeling van plannen in een historische binnenstad ?”
In Deventer heeft Professor Asselbergs met architect Coenen aangegeven hoe bij de voorbereiding van nieuwe plannen de bewoners en gebruikers betrokken moeten worden ter bescherming van het stadsgezicht. Dit heeft geleid tot een ambitiedocument voor de gemeenteraad van Deventer. Omdat in de binnenstad van Groningen -beschermd stadsgezicht- te veel wordt gesloopt en vervangen door minder aantrekkelijke en niet in de context passende nieuwbouw waren wij blij dat hij voor ons hierover een voordracht heeft willen houden. Ons bestuur gaat dit onderwerp zeer ter harte.

- Op 26 april 2011 organiseerden wij voor onze donateurs een kijkje in de keuken van de stichting Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen. We brachten een bezoek aan het gebouw van de Groninger Archieven waarin het centrum is ondergebracht en waar coördinator mevrouw Jongejan ons liet kennismaken met deze stichting. Ze illustreerde dat met voorbeelden van educatieve projecten en zoekvragen vanuit de samenleving. Daarna volgde een rondleiding in het depot waar de oorlogs- en verzetsdocumentatie ligt opgeslagen.

- 10 september 2011. Op de tweede zaterdag in september, Open Monumenten Dag, stonden de Vrienden van de Stad zoals gebruikelijk de hele dag met een fraai ingerichte kraam in de Martinikerk. Aan veel voorbijgangers werden de doelstellingen en werkzaamheden van onze stichting uitgelegd. Er kon een zevental nieuwe donateurs worden genoteerd.

- Op 15 september kregen wij in het Informatiepaviljoen van het Open Lab Ebbinge (OLE) uitleg door Christoph de Jongh over de nieuwe tijdelijke gebiedsinvulling in het Ebbingekwartier. Met film en uitvoerige toelichting, voort-gezet tijdens de rondwandeling over het OLE-terrein, gaf hij aan hoe tot 2016 op deze locatie een diversiteit aan activiteiten plaats kan vinden.

- Op 21 december hield Taco Tel, bouwhistoricus van de gemeente Groningen, voor ons een lezing over het bouwhistorisch onderzoek in de binnenstad. Een nieuwe oogst aan bijzonderheden die de laatste paar jaar in de eeuwenoude gebouwen in de binnenstad werden ontdekt passeerde de revue. Onder andere oorlogsschade aan oude kapconstructies, maar ook zwartgeschilderde plafonds, restanten van eeuwenoud behang en wat er achter het behang werd geplakt

De lezingen worden steeds gehouden in Het HeerenHuis, Spilsluizen 9. Over de huur van de grote zaal hebben wij plezierige afspraken kunnen maken.

Bestuur
Eind 2011 hebben twee bestuursleden hun deelname aan het bestuur beëindigd: Piet Spijk, die vanaf 1989 onafgebroken bestuurslid is geweest, waarvan een vijftal jaren als voorzitter, en Klaas Swaak die vanaf 2007 deelnam aan het bestuur. Eerder in het jaar hadden wij al afscheid genomen van John Berkhout als bestuurslid.
Nieuw in de bestuursgelederen is in 2011 aangetreden Maria Hintzbergen. Zij heeft veel ervaring opgedaan met burgerparticipatie, onder andere als voorzitter van een bewonersorganisatie en door betrokkenheid bij diverse wijkplannen. Ze is daardoor een waardevolle aanvulling van het bestuur.
Het zoeken naar nieuwe bestuursleden om de opgetreden vacatures op te vullen gaat intussen onverminderd voort.
Bestuursvergaderingen worden als regel gehouden op de derde woensdag van elke maand, met uitzondering van de zomermaanden. In 2011 heeft het bestuur 11 maal vergaderd.

Website
Op onze website www.vriendenstadgroningen. nl kunt u lezen over de doelstellingen van onze stichting, de samenstelling van het bestuur met persoonsbeschrijving, de activiteiten voor de donateurs, de publicaties van het bestuur, de inhoud van de Vriendenbulletins, etc.
Ook kunt u er uw bericht aan de Vrienden van de Stad Groningen posten en u opgeven als donateur.
De website wordt met veel enthousiasme door Wim van Rink bijgehouden.

Donateurs
Er zijn ongeveer 400 vaste donateurs, die jaarlijks een donatie van 15 Euro of meer overmaken. Ook worden wij soms verrast door een gulle gever. Zij zorgen ervoor dat de stichting haar doelstellingen kan handhaven en uitgifte van het Vriendenbulletin, organisatie van de excursies en lezingen, het secretariaat, etc. kan blijven bekostigen.

De donateuradministratie wordt zeer nauwgezet bijgehouden door Alfred van Deemter.

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief