logo

Activiteitenverslag 2010
Integraal overgenomen (zonder foto's) uit het Vriendenbulletin augustus 2011 nr. 66
[PDF VRIENDENBULLETIN 66]


 

Algemeen
Ook in 2010 hield het bestuur zich bezig met de grote en kleine ontwikkelingen in onze mooie stad. Onder andere lagen projecten als de vernieuwingsplannen van de oostwand van de Grote Markt en het Forum, de plannen voor aanleg van de Regiotram door de binnenstad, verbetering van de Zuidelijke Ringweg voortdurend op de vergadertafel. Vooral was het bestuur veel bezig met de mogelijkheden om nog invloed te hebben op plannen van het gemeentelijk bestuur. Zorgen over de financiële gevolgen voor de Stad door bovengenoemde mega-plannen, gevoegd bij de grote verliezen bij de ontwikkeling van Meerstad, werden dikwijls besproken.

De financiën van onze stichting waren echter in orde. Gaf de jaarrekening over 2009 door de uitgaven voor de viering van ons 25-jarig jubileum nog een verlies te zien (gelukkig gering vanwege royale sponsorgelden), het jaar 2010 vertoonde weer een positief saldo door de gulle donaties van onze circa 400 trouwe donateurs.

Bestuur
In de samenstelling van het bestuur kwam gedurende 2010 geen verandering.
Wel gaven enkele bestuursleden aan binnen afzienbare tijd hun functie te willen opgeven. Naar opvolgers is ijverig gespeurd. De resultaten daarvan zullen in 2011 blijken. Een kort C.V. van de bestuursleden is te lezen op onze web-site.
Behalve in de maand juli, wordt iedere maand vergaderd, meestal op de derde woensdag van de maand. Evenals de bestuursleden zijn ook als onbezoldigd vrijwilliger voor de stichting werkzaam: Ir. Jan Giezen als adviseur, Alfred van Deemter als donateurs-administrateur en Wim van Rink als verzorger van onze website.

Actuele ontwikkelingen
Forum/Regiotram
Ondanks de sterk groeiende onvrede onder de inwoners van onze Stad over de plannen voor de bouw van het Groninger Forum en de aanleg van het tracé voor de Regiotram door de historische binnenstad volhardt het Gemeentebestuur in het doorvoeren ervan. Ook het bestuur van de Vrienden heeft grote bezwaren tegen deze plannen.
Het Forumgebouw wordt ons inziens te hoog en zou kleiner moeten. Vanwege de crisis en de nodige bezuinigingen pleiten wij ervoor het project voorlopig te laten rusten en de tijd te benutten om een goede heroverweging te maken.
Als vervoermiddel voor de binnenstad gaven wij de voorkeur aan de Translohr boven de Regiotram. We pleitten voor een onderzoek naar de mogelijkheid van de bouw van een kabelbaan vanaf het Europaplein naar het UMCG.

• Op 14 juli 2010 stuurden wij onze uitvoerig beargumenteerde zienswijze over de voorontwerpen van de met het Forum samenhangende bestemmingsplannen Forum/Grote Markt oostzijde/Poelestraat achterzijde aan het College van B&W. Deze brief is integraal in Vriendenbulletin nummer 62 opgenomen en ook op onze web-site. In het Dagblad van het Noorden en in de Groninger Gezinsbode is over de inhoud van deze brief duidelijk verslag gedaan.
• Eerder al lieten wij in onze brief van 25 januari 2010 onder het hoofd “Forum, wat moeten we ermee?” aan de Gemeenteraad en fractievoorzitters onze zorgen blijken. Deze brief is integraal opgenomen in ons Vriendenbulletin nummer 60, waarin wordt doorverwezen naar Vriendenbulletin nummer 57 van mei 2009. Hierbij kan worden vermeld dat een exemplaar van elk nummer van ons informatieblad zowel voor B en W als de Raadsfracties op het Stadhuis worden bezorgd.
• Het bestuur heeft op 16 september een publieke debatavond georganiseerd over de oostwand van de Grote Markt met vier betrokken architecten in het HeerenHuis aan de Spilsluizen, zie verder onder het punt Activiteiten.
• Op 1 april 2010 zonden wij aan het College van B en W onze inspraakreactie op de plannen voor de Regiotram in de stad. Hierin hebben wij (nogmaals) laten blijken geen voorstander te zijn van het aanleggen van de (grote) Regiotram door de kwetsbare historische binnenstad en gewezen op ons inziens te grote ingrepen op drie locaties, zie Vriendenbulletin nummer 61.

Beschermd stadsgezicht
Het bestuur van de Vrienden heeft al lang zorgen over de onvoldoende werking van de regels van het bestemmingsplan voor het Beschermd stadsgezicht. Daardoor blijkt het mogelijk dat in de binnenstad kleinere panden worden gesloopt en vervangen door hogere en bredere panden indien de cultuurhistorische waarden daarvan niet goed zijn vastgelegd in een bestemmingsplan. In samenwerking met Heemschut en enkele buurtverenigingen is het Platform Cultureel Erfgoed Groningen opgericht. Het Platform heeft op 7 april aan Wethouder Frank de Vries als college-formateur een brief geschreven waarin wordt gevraagd om een strenger beschermend bestemmingsplan voor het gebied van de in de 17e eeuw omwalde stad. (Zie Vriendenbulletin nummers 60 en 61). In een gesprek met Frank de Vries verzekerde hij dat het beschermd stadsgezicht meer bescherming zal krijgen. Dit voornemen blijkt ook uit het Collegeprogramma 2010- 2014. Hierin is opgenomen dat het de bedoeling van het College is ‘de cultuurhistorische waarden van de binnenstad zo goed mogelijk in het bestemmingsplan te verankeren.’ ( p. 37)

Cultuur
Aan het College van B&W zond het bestuur op 13 mei een brief als commentaar op het Collegeprogramma (Vriendenbulletin nummer 61) waarin wordt gevraagd vanwege de nodige bezuinigingen de ambities voor tram en Forum bij stellen en minder te bezuinigen in de cultuursector, omdat de Stad daarin haar vooraanstaande positie moet behouden.

Vriendenbulletin
Ons informatieblad Vriendenbulletin is in 2010 weer viermaal verschenen, de nummers 60 tot en met 63. De inhoud van een nummer wordt na verschijning van het volgende nummer integraal op onze web-site www.vriendenstadgroningen.nl gepubliceerd.
Van het nieuwste nummer worden alleen de frontpagina en de inhoudsopgave getoond. Onder het voorgaande punt zijn reeds veel artikelen genoemd die in ons periodiek hun plaats hebben gevonden. Maar er is nog veel meer in te lezen.
Op pagina 1 staat altijd het stukje Van de Voorzitter, die in het kort een aantal ontwikkelingen schetst. In het artikel in nr. 60 Het gemeentebestuur en de burgers gaat Pieter Bootsma in op het door de gemeenteraad op de agenda van de Raadscommissie Cultuurverandering gezette thema burgerparticipatie. In het artikel in nr. 60 Schepen in de Noorderhaven en de Diepenring wordt een plan besproken voor verbetering van de beeldkwaliteit van “dit landschap te water waarin wonderlijke vaartuigen, wrakken, en slecht onderhouden woonarken een permanente en dominante plaats innenmen.” Ook stond er in nr. 62 een interview met Bas van Kampen, directeur van het Groninger Forum.
Naast de rubriek over interessante kleine ondernemers in de stad is een nieuwe rubriek gestart waarin wordt kennisgemaakt met nieuwe raadsleden.
Verder wordt er verslag gedaan van voor de donateurs georganiseerde activiteiten.

Achterin het blad is ruimte vrijgemaakt voor de aankondiging van activiteiten die de eerstkomende maanden zullen worden georganiseerd en tenslotte is er de rubriek Groningana.
Kortom: er valt van alles te lezen.

Activiteiten
• In het eerste kwartaal is nog een vervolgexpositie gehouden van ingelijste, vergrote foto´s van de Jubileumfotowedstrijd in het UMCG (Academisch Ziekenhuis) en in het wijkcentrum van de Korrewegbuurt, het Floreshuis.
• Op 11 februari was er in Het HeerenHuis een voordracht van Bert Tuin, archeoloog in dienst van de Gemeente G roningen over de recente opgravingen in de binnenstad. Hij hield een duidelijk verhaal over de opgravingen op en rond de Grote Markt. Opmerkelijk is dat de handel zich in vroegere eeuwen afspeelde aan de westkant van de Markt langs de route Heerestraat en Boteringestraat.
• Op 15 april organiseerde het bestuur in samenwerking met de Kunstcommissie van het UMCG rondleidingen in het ziekenhuis rond het thema Kunst en vormgeving in een modern ziekenhuis. Inleidingen leerden hoe reeds bij de bouw wordt gedacht aan het plaatsen van kunstwerken en hoe de kunstcollectie wordt beheerd, waarbij lichtbeelden van de kunstobjecten werden getoond.
• Op 22 mei maakten we een fietsexcursie door de stad met als thema Natuur in Stad onder leiding van Geert Jan Huiskes, bioloog, bekend van OOG-TV. De wandeling begon in het Noorderplantsoen en eindigde met een bezoek aan bijenhouder Bertus Padberg in het Stadspark. Geert voerde ons onder andere langs de kademuur van het Lopende Diep, waarin een grote diversiteit aan plantjes groeit, en de “Stadsvijver” in de Lutkenieuwstraat met nieuwe natuur.
• 16 september: debatavond gewijd aan de oostwand van de Grote Markt, omdat de vrees bestaat dat de invulling van het vastgestelde beeldkwaliteitplan niet de verwachte relatie heeft met de architectuur van de bestaande zuidwand.
Het gepubliceerde ontwerp van de nieuwe studentensociëteit voedt deze vrees. Aan het debat onder leiding van onze voorzitter namen vier betrokken architecten deel: de Berlijnse ontwerper van het plan Thomas Müller, de huidige en de ex-stadsbouwmeester van Groningen, respectievelijk Niek Verdonk en Maarten Schmitt en onze eigen bouwkundig adviseur Jan Giezen.
• 8 oktober: Excursie naar het Zerniketerrein, een wetenschaps- en onderwijswijk waar zeer bijzondere gebouwen zijn gerealiseerd. Na een inleiding door Martin Kranenburg in de Zernikeborg met aansluitend een 3D-filmvoorstelling werden we met een zeer interessante toelichting rondgeleid langs het Duisenberggebouw, de Bernoulliborg, het Centrum voor Levenswetenschappen en de College- en Tentamenhal. Voor deze activiteiten was over het algemeen veel belangstelling van de donateurs. Wegens groot succes is de excursie naar het Zerniketerrein op 11 februari 2011 herhaald.

Een nieuwe folder
Grafisch ontwerpster Tineke Wieringa heeft voor de Vrienden een nieuwe wervingsfolder samengesteld waarin foto´s zijn gebruikt uit de inzendingen voor de fotowedstrijd Dit is ook Stad! georganiseerd ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de Vrienden van de Stad Groningen in 2009.

 

| VRIENDEN VAN DE STAD GRONINGEN |
| « TERUG | DOSSIERS | ACTUEEL |
Activiteiten archief